Disclaimer en Privacystatement

 

Disclaimer

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. De informatie op de site heeft dan ook als voornaamste doel om een beeld te geven van onze dienstverlening. Verloskundigenpraktijk Zuiderzee kan op ieder moment en zonder aankondiging vooraf informatie aanpassen.

Er zijn geen rechten te ontlenen aan de informatie op onze website en wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. We aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor sites van anderen waarnaar wij verwijzen en die naar ons verwijzen.
 
Verloskundigenpraktijk Zuiderzee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij maken gebruik van analytische cookies, dit in verband met het meten van de website.
 

Privacystatement


Inleiding
Dit privacybeleid ziet toe op de door Verloskundigenpraktijk Zuiderzee aangeboden zorgverlening binnen de verloskundigenpraktijk en via de website www.verloskundigenzuiderzee.nl. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk Zuiderzeeomgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.
 
Informatie over Verloskundigenpraktijk Zuiderzee
Verloskundigenpraktijk Zuiderzeeis gevestigd te Huizen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 32155299 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Hierna wordt Verloskundigenpraktijk Zuiderzeeaangeduid als “VerloskundigenpraktijkZuiderzee“.Voor vragen over het privacybeleid is Verloskundigenpraktijk Zuiderzeebereikbaar op werkdagen vanaf 09.00 tot 18.00op telefoonnummer035-5268715. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenzuiderzee.nl.
 
Verwerkingen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten worden door Verloskundigenpraktijk Zuiderzeeverwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;
- Administratieve doeleinden;
- om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;
 
Grondslagen voor de verwerking zijn:
- de geneeskundige behandelovereenkomst;
- toestemming;
- gerechtvaardigd belang van Verloskundigenpraktijk Zuiderzee.
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundigenpraktijk Zuiderzee:
a.     Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
b.     NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
c.     Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
d.     Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.
 
Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.
Online registratie van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem
Orfeus – NEN Gecertificeerdwelke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.
 
E-mailadres
Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: nieuwsbrieven vanuit Verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Deze mailing verloopt via het algemene emailadres, info@verloskundigenzuiderzee.nl. Mailing met persoonlijke inhoudelijke gegevens zullen via de zorgmail verlopen: verloskundigenpraktijkzuiderzee@lms.lifeline.nl
Partner mail adres wordt in principe niet gebruikt.
 
Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners
Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.
De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.
De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderarts, huisarts, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar ivm declaraties.
 
Perined
Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy
 
Perined beheert namens de zorgverleners een databank met medische gegevens.
De postcode en geboortedatum van de moeder worden geregistreerd, dit maakt dat de persoon herleidbaar is.
 
Peridos
Indien u deelneemt aan screenings programma’s PNS, 20 weken echo en hielprik worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s.
 

Vecozo
Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.
 
Praeventis
Het RIVM beheert onder de naam Praeventis welke bloedgroep je hebt en of er antistoffen in je bloed aanwezig zijn tegen een bepaalde bloedgroep. Ook registreert het RIVM het vóórkomen van een aantal infectieziekten. Het RIVM coördineert tevens de landelijke hielprikscreening. Na deelname worden de gegevens binnen Praeventis opgeslagen.
 
Moeders voor Moeders
In het begin van de zwangerschap kan je er voor kiezen om urine in te leveren voor andere vrouwen die graag zwanger willen worden. Moeders voor Moeders verzamelt deze urine.
De verloskundigenpraktijk Zuiderzeegeeft geen gegevens door aan Moeders voor moeders als de cliënte daar geen nadrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
 
Wetenschappelijke studies
We delen geen gegevens met wetenschappelijke studies zonder toestemming. Wij vragen vooraf aan het delen van informatie over bijv de zwangerschap eerst toestemming aan de betrokkenen.
 
Geboortekaartjes
Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 10 weken opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk of in de kast in de spreekkamer en aansluitend vernietigd. Wilt u dat uw NAW gegevens niet zichtbaar zijn in de wachtkamer, haalt u ze dan zelf weg met bijv een watervaste viltstift.
 
Inschrijven en afspraak maken
Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang vanVerloskundigenpraktijkZuiderzeeen van u. Dit belang bestaat concreet uit het belangVerloskundigenpraktijkZuiderzeeen van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.
U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 035-5268715.
 
Verbeteren van onze dienstverlening
Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies. 
 
Plaatsen van een reactie
Het is mogelijk dat u een vraag en/of reactie achterlaat ten aanzien van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld kinderwensspreekuur, financiën of informatie over scholing). U dient daarvoor in het bijbehorende formulier uw naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door u wordt verstrekt, dan kunt u geen vraag en/of reactie achterlaten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij uw vraag en/of reactie kunnen registreren en (indien gewenst) u op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn. 
 
Deze verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zolang uw vraag en/of reactie actueel wordt geacht.
 
Contactformulier
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundig Centrum en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundig Centrum en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.
 
Foto's op onze website
Het is mogelijk dat de foto's op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto's is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto's. Daarmee bestaat voor Verloskundigenpraktijk Zuiderzeeeen gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto's op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto's worden getoond op de website zolang Verloskundigenpraktijk Zuiderzeede betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.
 
Inschrijven voor informatieavond
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving voor de informatieavond af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigenpraktijk Zuiderzeeen van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang vanVerloskundigenpraktijk Zuiderzeeen van u om uw aanmelding te registreren en rekening te houden met uw aanwezigheid. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de organisatie van de informatieavond.
U kunt zich ook aanmelden voor de informatieavond door ons te bellen op telefoonnummer 035-5268715.
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Bewaartermijn
Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 10 wkn opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.
 
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gebruik van analytische cookies
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.
 
Matomo Analytics (Piwik)
In het geval dat wij de tool van Matomo Analytics hebben geactiveerd, dan worden er (first party) cookies geplaatst om bezoekersstatistieken bij te houden. Het biedt ons de mogelijkheid om in kaart te brengen hoe bezoekers onze website gebruiken (hoelang je op een pagina blijft, van welke pagina je hier terecht bent gekomen en om het aantal unieke bezoekers te tellen). Alle gegevens blijven op ƒonze server staan en worden nooit gedeeld met andere partijen.
 
Beveiliging
Verloskundigenpraktijk Zuiderzeeheeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.verloskundigenzuiderzee.nl ondermeer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg.
De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.
 
Verwerkers en andere derden
De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 
Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt
 
·      Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 
·      Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 
·      Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 
·      Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
Toestemming van de betrokkene;
Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
 
·      Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.
 
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten
 
Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.
 
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 19 december 2018.

hartje-wit-blauw

menu Deze maatwerk website wordt onderhouden met de Websitemachine